ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Az TCAH 2014 Hungary Kft.-nél a visszaküldés menete:
Amennyiben nem elégedett a megrendelt áruval, azt az átvételtől számított 30 naptári napon belül díjmentesen visszaküldheti részünkre. Az áru visszaküldéséhez kérjük írjon emailt a whitekollection@gmail.com email címre

A 30 napon belüli áruvisszaküldés lehetősége részben lefedi a fogyasztók 14 napon belül gyakorolható elállási jogát. Amennyiben 14 napon túl jelzi elállási szándékát, úgy a szállítási költség visszatérítésére már nincs lehetőség.

Visszaküldés:

1. Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy a visszaküldeni kívánt áru megfelel a lentebb található Visszaküldési feltételeknek.

2. Az emailben írja meg azt, hogy a visszaküldött árut illetően milyen számlaszámra utaljuk vissza az áruért kifizetett összeget

Amennyiben az áru a visszaküldési feltételeknek megfelel, visszautaljuk Önnek az áru vételárát a megadott bankszámlaszámra.
Az TCAH 2014 Hungary Kft. a vételárat az áru visszaérkezéstől számított 14 napon belül fizeti vissza.

A vásárlónak lehetősége van arra, hogy egyedi módon oldja meg/vigye véghez az áru visszajuttatását a TCAH 2014 Hungary Kft. részére. Az ehhez kapcsolódó ügyintézés a vásárlóra hárul.

Az áru visszaküldésének feltételei:

1. A 30 napon belüli áruvisszaküldési lehetőséggel legkésőbb az termék átvételétől számított 30. naptári napig élhet a vásárló
(A 30 napon belüli áruvisszaküldés lehetősége a természetes- és a jogi személyek számára egyaránt adott.)
2. A visszaküldeni kívánt árut a TCAH 2014 Hungary Kft. csak abban az esetben fogadja be, ha annak használata rendeltetésszerűen történt és a használat az áru jelentős értékcsökkenést nem okozott.
A TCAH 2014 Hungary Kft.  fenntartja a jogot arra, hogy nem megfelelő állapotban és/vagy jelentős értékcsökkenéssel visszaküldött termékek befogadását elutasítsa.
A TCAH 2014 Hungary Kft.  fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött áruk közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött áru/áruk befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termékvisszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos áruvisszaküldéssel való visszaélést illetően. TCAH 2014 Hungary Kft. ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükséges, az illetékes hatóságok felé továbbítatja az ügyet.

A TCAH 2014 Hungary Kft.  elutasíthatja azon visszaküldött áru befogadását,
– amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál fizikai sérülést szenvedett

3. A visszaküldeni kívánt árut kérjük, amennyiben lehetséges, eredeti dobozában/csomagolásában küldje vissza, mellékelve hozzá a kapott garancialevelet/jótállási jegyet és valamennyi vásárláskor kapott dokumentumot. Amennyiben nincs meg az eredeti csomagolás, akkor a sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy megfelelően zárható, biztonságos csomagolással pótolja azt. A nem megfelelő védőborítás hiányából fakadó sérült árut nem áll módunkban elfogadni.
4. Ha a visszaküldeni kívánt áruhoz ajándék is tartozott, kérjük, azt is küldje vissza, anélkül azt nem áll módunkban befogadni.

Vásárlási utalvánnyal/kuponkóddal vásárolt termékek

– A vásárlási utalvánnyal/kuponkóddal vásárolt áru visszaküldésének feltételei megegyeznek az adott áru kategóriájának feltételeivel

Adatkezelés:

  1. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

  1. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

ELÁLLÁS JOGA

 

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó átveszi a terméket.

1.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

1.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli, a Vállalkozó ezen költségeket nem vállalja.

1.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Vállalkozó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

1.6. Vállalkozó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

1.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

1.8. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Vállalkozó által megjelölt helyen leadni.

1.9. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

1.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

1.11. A visszatérítést Vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

1.12. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozó elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Vállalkozó részére.

1.13. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

1.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

1.15. További vonatkozó irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve